Strona głowna  /  Rok dla Niepodległej
Rok dla Niepodległej

PRZYGOTOWANIE KODEKSU POSTAW PATRIOTYCZNYCH

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela zostaliśmy zaproszeni na „Majówkę z Kombatantami” w olsztyńskim Lesie Miejskim, gdzie mieliśmy okazję poznać Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pana Płk. Marcina Kusa, Prezesa Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” Panią Joannę Sobolewską – Pyz, Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.
Po wysłuchaniu przeżyć z lat młodości mieliśmy okazję poprosić o pomoc w przygotowaniu Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Nasz Kodeks brzmi tak:

 

KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH

 

PATRIOTA TO CZŁOWIEK, KTÓRY:
- szanuje i kocha swój kraj;
- mały, średni i starszy człowiek, który godnie reprezentuje swój kraj;
- zna historię swojego kraju.

 

PATRIOTA POWINIEN:
- pięknie mówić po polsku;
- pomagać słabszym;
- znać polskie pieśni i literaturę;
- przestrzegać prawa.

 

PATRIOTA MA OBOWIĄZEK:
- kochać swój kraj;
- znać symbole narodowe i historię;
- podtrzymywać polskie tradycje i obyczaje;
- chodzić do przedszkola i wypełniać swoje obowiązki;
-  chronić zabytki i pamiątki;
- w razie potrzebny bronić swojego kraju i kiedy trzeba oddać za niego swoje życie.

 

Nasz kodeks został opatrzony własnoręcznymi podpisami osób, które go z nami tworzyły: Pana Płk. Marcina Kusa, Kpt. Edwarda Róg, Panią Joannę Sobolewską – Pyz, Pana Marka Michalaka.


MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

"Z MIŁOŚCI DO OJCZYZNY"


UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

"KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY..."


WARSZTATY Z RODZICAMI W GRUPIE V

1. Występ dzieci.

 

„Polska” - piosenka

I. Czy to noc, czy to dzień

W kraju naszym pięknie jest.

Już od morza, aż po góry,

Szczyty Tatr cudne są

Giewont dumnie pręży pierś

I wzlatuje ponad chmury

Ref: Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna

Językiem mym, piękna polszczyzna

 Polska ziemia wzdłuż i w szerz

Najcenniejsza dla mnie jest

Zawsze będę mieszkać tutaj

II. Jezior blask, morza szum

Wszystko dla mnie piękne jest

W ukochanym kraju moim

Tutaj las, jezior blask

Każdym latem wzywa nas

Wiatr kołysze białe chmury

Ref: Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna….

 

2. Referat przypominający ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Pierwsza wojna światowa, która wybuchła w 1914 roku, sprawiła że po przeciwnej stronie barykady stanęli zaborcy Polski. W jednym obozie znalazły się Austro-Węgry i Niemcy, w drugim wraz z państwami Ententy - Rosja. Polacy zmuszeni zostali więc do walki w imię obcej sprawy, stając często po przeciwnych stronach barykady. Początkowo państwa walczące, które były pewne rychłego zwycięstwa nie interesowały się zbytnio Polakami i sprawą ich ewentualnego niepodległego państwa. Przeciwnie, to sami Polacy przejawili od początku inicjatywę, aby włączyć się do czynnej walki po którejś ze stron.

Już po wybuchu wojny, w sierpniu 1914 roku wyruszyła z Krakowa Kompania Kadrowa, na czele której stanął Józef Piłsudski. Liczył on, że jego oddziały wywołają tylko swoją obecnością, narodowe powstanie na terenie zaboru rosyjskiego. Jednakże, wbrew nadziejom, oddziały polskie były witane grobową ciszą, nie wywołując spodziewanej reakcji społeczeństwa polskiego. Stało się wówczas jasne, że droga do niepodległości będzie długa
i bardzo skomplikowana. W tej sytuacji oddziały Piłsudskiego zostały wcielone do armii austriackiej.

Na początku wojny niewiele konkretnych obietnic uzyskali też zwolennicy opcji prorosyjskiej. Liczyli oni bowiem, że Polsce i Polakom bliżej jest do tego słowiańskiego kraju niż do krajów germańskich. Rosja była niesłychanie ostrożna w swych obietnicach, nie wspominając nawet o niepodległości Polski. Podobnie skąpi w deklaracjach pozostawali sojusznicy Rosji - Anglia i Francja. Kraje te uznawały sprawę polską, za problem wewnątrz rosyjski .

Wobec fiaska pierwotnych planów i przedłużającej się wojny Józef Piłsudski zdecydował, że należy rozbudować tajną Polską Organizację Wojskową ( P.O.W). Jej celem miała być walka przeciwko Rosji.

Wiele dla sprawy Polski zrobił światowej sławy kompozytor Ignacy Jan Paderewski. To właśnie on rozpropagował w stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy problem milionów Polaków znajdujących się pod obcym panowaniem. Dzięki Paderewskiemu społeczeństwa tych krajów poznały los jego rodaków, którzy beznadziejnie od stu lat walczyli o upragnioną wolność.

Paradoksalnie, im sytuacja na froncie się pogarszała i koniec wojny wydawał się coraz bardziej odległy, sprawa polska zyskiwała coraz szybszy bieg i zainteresowanie mocarstw.

Już w 1916 roku cesarze Austro-Węgier i Niemiec wydali słynny Akt 5 listopada, w którym zawarto wizję stworzenia uzależnionego od tych krajów państwa polskiego. Dokument był jednak niesłychanie ogólnikowy, nie zawierał np. granic, w jakich powinno to państwo się mieścić. Wzywał natomiast Polaków do wstąpienia w szeregi armii obydwu krajów. Mimo swej nieprecyzyjności, akt 5 listopada miał kolosalne znaczenie. Otwierał bowiem dyskusję o Polsce na arenie międzynarodowej łamiąc solidarność krajów zaborczych. Inne kraje w tej sytuacji musiały zrobić kolejny krok na przód.

Dowodem na to była propozycja rosyjska, w której car Mikołaj II zapowiedział utworzenie Polski z ziem znajdujących się w trzech zaborach. Rząd Tymczasowy, który utworzono po Rewolucji Lutowej, zapowiedział natomiast utworzenie państwa polskiego na terenach, gdzie większość stanowią Polacy. W Rosji zaczęto więc tworzyć oddziały wojskowe złożone z Polaków.

Duże znaczenie dla sprawy polskiej miała też Rewolucja Październikowa w 1917 roku, gdyż wkrótce bolszewicy unieważnili wszystkie dokumenty zawarte przez carską Rosję, w tym akty rozbiorowe. Miało to znaczenie symboliczne, gdyż sytuacja polityczna w Rosji była nadal niepewna.

Równocześnie Polacy znaleźli poparcie wśród zachodnich państw Ententy. W Paryżu powstał Komitet Narodowy Polski. Komitet uzyskał - co było niesłychanie ważne, poparcie państw zachodnich. Stał się organem reprezentującym Polaków wobec innych krajów. Na jego czele stanął Roman Dmowski. U jego boku zaczęto także formować oddziały polskie, na czele których staną gen. Józef Haller. Do powstającej polskiej armii zaczęli napływać rodacy rozsiani po terenach Francji, Anglii, Belgi, a nawet USA czy krajów Ameryki Południowej. Ta tzw. "Błękitna armia" (od kolorów mundurów) odegrała później niesłychanie ważną rolę, gdy w listopadzie Polska odzyskała niepodległość. Wówczas to jej oddziały przerzucono do Polski.

Tymczasem obóz wiążący nadzieję z Austro-Węgrami i Niemcami poczynił bardzo radykalne kroki. Józef Piłsudski odmówił złożenia przez jego oddziały przysięgi na wierność wobec tych dwóch krajów. Spotkało go za to więzienie w Magdeburgu, a jego oddziały zostały rozwiązane i internowane.

O tym, że obietnice zaborców są nietrwałe i nie dają żadnych gwarancji, Polacy przekonali się, gdy Niemcy podpisali pokój brzeski z Rosją, która wycofała się z wojny. Stało się to w marcu 1918 roku. Na wieść o warunkach pokoju brzeskiego, Korpus gen. Hallera wypowiedział posłuszeństwo Austrii i pod Rarańczą przedarł się przez front. Chciano w ten sposób połączyć się z II Korpusem Polskim działającym u boku Rosji. Połączone siły polskie stoczyły 11 maja 1918 roku bitwę pod Kaniowem, którą niestety przegrały. Była to jednak pierwsza próba połączenia sił polskich walczących po obu stronach frontu.

Wielkim wydarzeniem dla sprawy polskiej miało orędzie amerykańskiego prezydenta W. Wilsona. w swym 14 punktowym planie pokojowym, w punkcie 13-tym zawarł stwierdzenie, że powinno powstać niepodległe państwo polskie, jako gwarant pokoju i stabilności w Europie.

Wszystkie te międzynarodowe starania Polski o poparcie innych krajów w dążeniu do niepodległość były niesłychanie ważne. Jednak gdy przyszedł decydujący moment końca okupacji zaborców, ludność polskich miast sama zaczęła rozbrajać obce wojska, przejmując władzę.

Gdy jasnym stało się, że Państwa centralne są bliskie klęski, na terenach Królestwa Polskiego zaczęły powstawać kolejne ośrodki władzy polskiej.

19 października 1918 roku stronnictwa polskie na Śląsku Cieszyńskim utworzyły Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. 28 października w Krakowie utworzona Polską Komisję Likwidacyjną. Jej zadaniem było przejęcie władzy z rąk austriackich władz okupacyjnych.

5 listopada, z inicjatywy SDKPiL i PPS - Lewicy powstała w Lublinie - pierwsza na ziemiach polskich - Rada Delegatów Robotniczych oraz Milicja Ludowa. Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich powstały także w Warszawie i Poznaniu. Wreszcie w dniach 7 - 14 listopada 1918 roku utworzono w Lublinie Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej pod przywództwem Ignacego Daszyńskiego. Zapowiedziano wiele reform społeczno - ustrojowych. Jednak przełomowymi momentami dla przyszłości Polski były kolejne dni. 10 listopada 1918 roku z więzienia w Magdeburgu do Warszawy wrócił Józef Piłsudski. Jemu to właśnie Rada Regencyjna, w dniu 11 listopada 1918 roku podporządkowała się i przekazała naczelne dowództwo nad tworzącą się polską armią. Ostatecznie władzę z rąk Rady Regencyjnej przejął Piłsudski 14 listopada 1918 roku.

 

3. Taniec dzieci.

 

4. Wspólne wykonanie plakatów i ustawienie ich w centralnym miejscu w przedszkolu.

 


"PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ. CO DLA MNIE OZNACZA BYCIE PATRIOTĄ?"

Aby uatrakcyjnić pogadankę do przedszkolaków z grupy V zaproszono żołnierza zawodowego, który przybliżył dzieciom pojęcie patriotyzmu: 

 

Patriota to ktoś, kto kocha swoją ojczyznę i jest gotowy się dla niej poświęcić. Świadczy o tym fakt, że nawet ludzie wyjeżdżający za granicę w celu podjęcia pracy, wrócą tu z tęsknoty za nią. Każde społeczeństwo reprezentuje inne tradycje. Dla większości osób reprezentowanie własnego kraju, swojej małej lub dużej Ojczyzny jest zaszczytem. Jednym ze sposobów pokazania, że jest się patriotą to praca na rzecz wspólnego dobra, nawet jeśli trzeba coś poświęcić. Myślę, że bycie patriotą jest trudne. Gdy wymaga tego sytuacja, należy poświęcić własne dobro dla celów wyższych, a nie każdy to potrafi. Patriotę wyróżnia to, że kocha swój kraj i potrafi poświęcić dla niego siebie.

 

Jak okazujemy patriotyzm na co dzień:
- pomagamy innym;
- w święta narodowe wywieszamy flagi;
- nie „kaleczymy” języka polskiego i nie używanie wulgaryzmów;
- tolerancja wszystkich ludzi niezależnie od wyglądu czy wyznawanej religii;
- szacunek do symboli polskich takich jak godło, flaga czy hymn;
- jako obywatele sumienne wykonywanie swoich obowiązków.

 

Przypomnienie zachowania podczas hymnu narodowego, wskazanie najważniejszych miast i rzek naszego kraju na mapie, pokazanie herbów: Warszawy i Olsztyna.

 

Podsumowanie zajęć było ułożenie i naklejenie na kartkę papieru puzzli: herb Warszawy i Olsztyna, godło i flaga Polski.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU

Dzieci z grupy I zaprezentowały całej społeczności przedszkolnej montaż słowno - muzyczny w okazji Święta Niepodległości.

 


DZIEŃ KOMBATANTA W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH W OLSZTYNIE

8 września 2017 r. w Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie miało miejsce ważne wydarzenie, podczas którego uroczyście świętowano Dzień Kombatanta. Szkoła miała zaszczyt gościć ludzi, którzy w czasie II wojny światowej walczyli o wolność Polski. Przedszkolaki i Panie z grupy I miały okazję do wspólnego świętowania. 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-30