To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Ważne dokumenty
Ważne dokumenty

Statut Przedszkola

 

Statut Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie jest podstawowym dokumentem regulującym jego działalność, zawiera prawa i obowiązki wszystkich podmiotów uczestniczących w działalności Przedszkola. 

 

1. Statut Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie


Regulaminy bezpieczeństwa

 

W celu zapewniena bezpieczeństwa dzieciom  w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci poza terenem przedszola, nauczycielki i woźne stosują się do przedszkolnych procedur, regulaminów i instrukcji bezpieczeństwa oraz przepisów bhp i ppoż.

 

2. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

 

3. Procedura organzacji uroczystości przedszkolnych 

 

4. Procedura pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym

 

5. Regulamin spacerów i wycieczek

 

6. Procedura bezpiecznego wyjscia poza teren przedszkola

 

7. Procedura organizacji spacerów i wycieczek

 

8. Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna wycieczki autokarowej

 

Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez rodziców pod opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby przez niego upoważnione. Z chwilą odebrania dziecka od nauczyciela z grupy odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic (prawny opiekun) lub osoba przez niego upoważniona. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawianych po odbiorze od nauczyciela bez opieki w szatni, holu lub innych miejscach ogólnego pobytu w placówce.

 

9. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci 

 


Rada Rodziców

 

Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do danej placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 


10. Regulamin Rady Rodziców


 

RODO

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Przedszkole Miejskie Nr 24 pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w PM24 jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

11. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 1

 

 

12. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 2

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-08-31