Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Dek. dostępności
Dek. dostępności

Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm24olsztyn.dlaprzedszkoli.eu.

 
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-11
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-29
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
? brak tekstów alternatywnych dla obrazków na stronie,
? linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
? na stronie nie ma aktualnej mapy strony i wyszukiwarki.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Kalinowska, przedszkole@pm24.olsztyn.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście, do którego prowadzą schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Ponadto jest jeszcze jedno wejście do przedszkola od strony ogrodu ? dostępne dla dzieci i pracowników w określonych godzinach. Ponadto od strony parkingu znajdują się jeszcze dwa wejście bezpośrednio do pomieszczeń gospodarczych oraz sali Integracji Sensorycznej, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter i 1 pietro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01